top of page
Kädet
Yritykseni —

TARINA 

8.3.2024

AnDuo Oy

20-vuotta!

AnDuo Oy

 

 

Nimi AnDuo viittaa siihen, miten mieli, keho ja kokemukset ihmissuhteissa kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat hyvinvointiimme. 

     AnD — Ja — Silta kahden välillä

                   Mieli ja keho Sinä ja minä

                  

     Duo — Vuorovaikutussuhde — Dialogi  

Perustin yritykseni v. 2004 yliopisto-opintojeni alkuvuosina, jolloin toimin myös myynnin ja markkinoinnin parissa. Ajatuksena oli työllistää itseni kouluttajana maisteriopintojen jälkeen. Opiskelu ja tutkimus veivät kuitenkin mukanaan ja vuodet kuluivat — valmistui sekä gradu että väitöstyö samasta, lastenpsykiatrian tutkimusaineistosta. Opintojen edetessä yritystoiminta jäi taka-alalle. Kun asuinpaikkakunta vaihtui, väitöskirjatyön vastapainoksi  aloitin kuntojumppa- ja syvävenyttelyryhmien ohjaukset. Nämä ryhmät toimivat edelleen kerran viikossa — etäohjauksena verkossa.  

Alkuperäinen tavoite työllistää itseni kouluttajana on toteutumassa verkkokoulutuksina — ja osin yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Verkkokoulutusten aiheet pohjautuvat väitöstutkimukseeni, jossa tutkin lapsuuden kokemusten yhteyttä aikuisuuden hyvinvointiin. Riippuen kohde yleisöstä, aiheita voidaan tarkastella niin parisuhteen, vanhemmuuden kuin psykofyysisen terveyden näkökulmasta. ​Tarjoan myös paastokursseja, jotta mahdollisimman moni löytäisi tämän ikivanhan tavan vaalia omaa terveyttä ja ylläpitää hyvinvointia.

Koska ajatukseni on palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti, haluan tarjota myös matalan kynnyksen keskusteluapua ilman, että se edellyttäisi lääkärin lähetettä tai pitkäaikaista sitoutumista. Yksilöohjaukseni nojautuu dialogiseen lähestymistapaan, joka on laaja-alainen tutkimusnäyttöön perustuva uusi työväline asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Se ei rajoitu mihinkään tiettyyn terapiasuuntaukseen, vaan antaa tilaa asiakkaan vapaalle ilmaisulle turvallisessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa.

AnDuo tarjoaa monipuolista palvelua. Kuntojumppa ja syvävenyttely, verkkokoulutukset sekä dialoginen ohjaus ja lyhytterapia tähtäävät kaikki samaan tavoitteeseen; fyysisen ja henkisen toimintakyvyn ylläpitämiseen, hyvinvoinnin esteiden tunnistamiseen ja niiden voittamiseen, omien voimavarojen ja oman potentiaalin löytämiseen sekä oman toimijuuden vahvistamiseen — eli kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Jos kiinnostuit,

älä epäröi, ota rohkeasti yhteyttä!

Minun —

ELÄMÄN
FILOSOFIAA

"Lapsuus ei ole osa elämää;

se on syvyys kaiken sen alla, mikä sitten tapahtuu."

(Agren 1989)

Lapsi on viisas. Lapsen aitous ja luottamus ovat aarteita, joita meidän kaikkien tulisi vaalia. Lapsen kokemusmaailma, asioiden tarkastelu lapsen kannalta ja lapsuuden merkitys aikuisuuden hyvinvointiin ovat ehtymättömiä kiinnostukseni aiheita. Sydäntäni lähellä on myös häirityn lapsen näkökulma. Lapsen, joka on jäänyt yksin vaille riittävää turvaa ja huolenpitoa. Hän — häiritty lapsi haastaa meidät aikuiset vastuuseen.

Ajattelen, että jokaisen ihmisen elämä on kokonaisuus, johon kuuluu koko elämänhistoria ja ainutlaatuinen elämäntarina. Jokainen meistä ilmentää omaa tarinaansa samalla, kun toimimme toistemme peileinä. Ja vaikka se aiheuttaa joskus suuriakin haasteita — erityisesti läheisissä ihmissuhteissa ja parisuhteessa — ihminen kaipaa toista ihmistä. 

Yhteiseloa auttaisi, jos tiedostamme, millä tavalla oma kasvuhistoria heijastuu tähän päivään ja ihmissuhteisiin. Mielensisäiset vanhemmat ja muut tärkeät kasvuvuosien ihmiset kulkevat mukanamme — hyvässä ja pahassa, usein tiedostamatta — vaikuttaen valintoihimme ja kokemukseen itsestämme ja toisista.

Toisen tietäminen — oletus siitä, mitä toinen on ja mitä toinen ajattelee — voi estää yhteyden syntymisen ja  dialogin  mahdollisuuden luottamuksen rakentumiselle. Samoin sormella osoittaminen ja toisen leimaaminen. Myös tarve lokeroida esimerkiksi sukupuolen, ihon värin, perhetilanteen, siviilisäädyn, ammatin tai aseman mukaan — voi estää aidon kohtaamisen. Unohtuu, että jokainen on ainutkertainen yksilö  ihminen, joka kokee ja elää omaa ainutkertaista elämäänsä — ihon väristä, säädystä, ynnä muusta riippumatta.

Elämä on jatkuvaa oppimista. Koskaan ei ole liian myöhäistä havahtua, oppia uutta, muuttua. Vaikeistakin elämäntilanteista — jopa traumoista — voi selvitä tai ainakin niiden kanssa voi oppia elämään. Omien voimavarojen ja oman potentiaalin löytämisen tielle kertyneitä esteitä voi ylittää. Mutta, yksin ei tarvitse selvitä. Aivan kuten vastasyntyneellä, joka ei selviäisi hengissä ilman hoivaa, meillä aikuisillakin pitäisi olla mahdollisuus hoivaan ja huolenpitoon aina, kun sitä tarvitsemme. Yksin ei tarvitse jäädä. Olemme täällä toisiamme varten.

KOULUTUS

2022-2023

Dialogisen sekvenssianalyysin DiaSek® -menetelmän opinnot: DiaSek® on laaja-alainen tutkimusnäyttöön nojautuva uusi työväline asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Laudito Oy 

2009-2022

Filosofian tohtori (FT), Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Väitöskirja

2022

Parental images as mediators of childhood experiences : effects on the quality of intimate relationships and well-being in adulthood [Vanhempimielikuvat lapsuuden kokemusten välittäjinä: vaikutukset parisuhteen laatuun ja hyvinvointiin aikuisuudessa.]

PDF-kokoteksti (PDF, 2.6 MB)

Osajulkaisut

2020

Is a harsh childhood growth environment reflected in parental images and emotional distress in adulthood?  — [Heijastuuko lapsuuden ankara kasvuympäristö vanhempimielikuviin ja emotionaaliseen ahdistukseen aikuisuudessa?] DOI: 10.1007/s12144-020-00696-2

2016

Gender Differences in Parental Images and Intimate Relationships: A Northern Finland Sample. [Sukupuolierot vanhempimielikuvissa ja intiimeissä ihmissuhteissa: Pohjois-Suomen otos]. DOI: 10.1007/s10826-016-0457-y

2011

The association between parental images and satisfaction in intimate relationships in a Northern Finland sample. — [Vanhempimielikuvien yhteys parisuhdetyytyväisyyteen Pohjois-Suomen otoksessa]. DOI: 10.3402/ijch.v70i2.17805

2013-2014

Ammatillisen opettajan pätevyys, Hämeen Ammattikorkeakoulu, HAMK 

2001-2008

Kasvatustieteen maisteri (KM), Oulun yliopisto, Kasvatustieteen tiedekunta

Pääaine: Kasvatuspsykologia

Sivuaineet:

  • Puheilmaisu - draamapedagogiikka

  • Sosiologia

  • Monikulttuurisuus

  • Koulutusteknologia

2000-2001
NLP -Neuro Linquistic Programming - peruskurssi

1992-1994

Kuntohoitajan tutkinto ja laillistetun hierojan pätevyys. Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos.

Tutkintoon sisältyi Valviralle annettu vaitiolovelvollisuussopimus.

21_C_Kädet.png

 

LOPUKSI

 

Kuten nimi AnDuo viittaa, siinä monialainen osaamiseni yhdistyy yhdeksi kokonaisuudeksi. Fyysisen toimintakyvyn vaalimisen lisäksi laaja-alaiset opinnot ja väitöstutkimus — yhdessä henkilökohtaisen kasvuprosessin kanssa — antavat vankan pohjan koulutus- ja asiakastyöhön ja kantavat yritykseni toiminta-ajatusta, siitä miten mieli, keho ja kokemukset ihmissuhteissa kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat hyvinvointiimme.

 

Oman kasvutarinan lisäksi perehtyminen kansainväliseen kirjallisuuteen on avannut näkymiä siihen, kuinka samanlaisten haasteiden kanssa me ihmiset elämme eri puolilla maailmaa. Vaikka olosuhteissa olisi suuriakin eroja, ihmisyydessä ja ihmisenä olemisessa — koskien ihmissuhteita tai ihmismielen monikerroksellisuutta ja mielen toimintaa,  eroavaisuuksien sijaan löytyy enemmän yhtäläisyyttä — jotain universaalia tuttuutta ja samankaltaisuutta.

Ota yhteyttä
&

Ilmoittaudu ryhmään

+358 40 910 2121

  • Instagram

Kiitos viestistä!

Olen yhteydessä sinuun mahdollisimman pian!

bottom of page